......................................................................ไทย : อังกฤษ Chuwi Chuwi

   
Chuwi Chuwi

Location

Welcome to BIM2019 Call for paper deadline June 26, 2019 (ขยายเวลาถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2019) (ขยายเวลารอบที่2 เป็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2019)

   ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ(attendance)ต้องเสียค่าธรรมเนียม(fee) 500 บาท/คน


          งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (The International Conference and Exhibition on Business Informatics and Management : BIM2019) เป็นการจัดงานประชุมทางวิชาการ งานอบรม-สัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนการจัดพื้นที่การแสดงสินค้าและบริการขององค์กร บริษัท ห้างร้านทั้งหลาย โดยเตรียมการจัดร่วมระหว่างสมาคมหุ่นยนต์ อินฟอร์เมติคส์และเทคโนโลยีควบคุมอัจฉริยะ (Robotics, Informatics, and Intelligent control Technologies : RIITA) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากทุกมุมโลก ซึ่งจะมานำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย  ตลอดจนการจัดให้มีการอบรม-สัมมนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและธุรกิจการจัดการสมัยใหม่ให้แก่พนักงานจากสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้านต่างๆ โดยมีการประสานงานโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 โดยมีการเรียนเชิญประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศไปร่วมงานเพื่อชมสินค้าและบริการจากผู้นำสินค้าและบริการมาออกบูทภายในงานกว่า 40 บูท

          นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการนำเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ทรงคุณค่าทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ของบริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้าต่างๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและประชาชนที่ทำงานเกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีในแขนงต่างๆ ที่มีการประยุกต์และบูรณาการเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ด้านสารสนเทศสมัยใหม่ อาทิ อุปกรณ์สมาร์ทดิไวท์ (Smart Device) ทั้งหลาย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบ้าน อาคาร เมือง (Smart Home/Building Smart City เป็นต้น) ในการนี้ยังมีสินค้าทางด้าน Smart Phone Mini/Micro และ Network MCU ขนาดเล็กที่สามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการควบคุมต่างๆ ผ่าน Application ในยุค 4.0  โดยคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานประมาณ 300 - 500 คน โดยจัดงานที่ห้องราชเทวี (350-400 คน)ห้องกิ่งเพชร (200-300 คน)ห้องเซี่ยงไฮ้ (25-30 คน) ห้องปักกิ่ง (25-30 คน) (ทั้งชั้น) โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยพื้นที่บริเวณการแสดงสินค้าและบริการจากองค์ราชการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมการค้าภายใน ตลอดจนหน่วยงานอื่น) ตลอดจนมีการแนะนำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกจากโรงงานผู้ผลิตต่างๆ บริษัท/ห้างร้านต่างๆ จากทั่วประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเนื่องร่วมสมัย และยังมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายและบริการในครัวเรือน

         ในการนี้งานมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถเข้าฟรีโดยขอรับบัตรเข้างานได้จากนิตยสารทางด้านธุรกิจและวารสารทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ที่เว็ปไซด์ www.bim2019.com โดยภายในงานยังมีการเปิดโอกาสให้เจ้าของกิจการบริษัท/ห้างร้านต่างๆ มีโอกาสได้นำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ บนเวทีสัมมนา และแจกสิ่งของรางวัลและของชำร่วย เช่น อุปกรณ์ Tablet / Mini PC และอุปกรณ์สื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพและล้ำสมัยจากบริษัท ชูวี่ (ประเทศไทย) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จากสายการบินต่างๆ

          งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ หรือ BIM2019 เน้นบนบทความ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันในหลากหลายแขนงในที่ซึ่งสัมพันธ์กันระหว่าง งานบริหารธุรกิจและสารสนเทศ  โดยประเภทของบทความจะมีจุดเด่นใน 2 หัวเรื่อง  อาทิเช่น BI หรือ สารสนเทศทางธุรกิจ ที่จะเป็นแขนงทางด้านการดำเนินธุรกิจทางสารสนเทศ ซึ่งเป็นการเน้นในกรณีศึกษา และการประยุกต์ใช้ในทุกๆ จุดประสงค์ทางธุรกิจ ร่วมกับงานสารสนเทศ  งานสารสนเทศสำหรับบริหารธุรกิจ    บริหารธุรกิจและการจัดการ  ตลอดจนการจัดการสารสนเทศ  แขนงเหล่านี้มีการเน้นความจำเป็นในการจัดการที่เป็นการปฏิบัติการในด้านการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ อาทิเช่น การจัดการสารสนเทศทางพยาบาล สารสนเทศสำหรับการบริหารธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม  ทางเศรษศาสตร์ การตลาด มนุษย์สัมพันธ์ การจัดการขนส่งและระบบห่วงโซ่อุปทาน และ การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
เว็ปไซด์สำหรับงานประชุม BIM2019 นี้ จะถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านอาจสามารถโหลดข้อมูลจากระบบได้ตลอดเวลา  โดยระบบการส่งบทความกำหนดวันหมดเขตในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 23.59 น. (เวลาในประเทศไทย)

เป้าหมายของงานประชุมวิชาการ

เป้าหมายของงาน BIM2019 เป็นการเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการและวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และ นักวิจัย ตลอดจนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากทุกมุมโลกนำเสนอผลงานวิจัยและผลทางวิชาการนานาชาติ การจัดงานอบรมสัมมนาในความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ที่สามารถเลือกหัวเรื่องที่สนใจในการอบรมสัมมนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องในสาขาวิชาธุรกิจสารสนเทศ คาดว่าจะมีประชาชนผู้ร่วมงานประมาณ 300 คน/วัน  และเป็นจุดเผยแพร่ข่าวสารและบริการให้แก่ประชาชนจากองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการค้าภายใน การไฟฟ้านครหลวง การบินไทย บจก.ทีโอที (มหาชน) ฯลฯ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานดังกล่าวมีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์การบริการต่างๆ บนเวทีของงาน  ในการนี้มีการจัดการนำเสนอผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ทรงคุณค่าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ของบริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้าต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าของกิจการ บริษัท/ห้างร้านต่างมีโอกาสได้นำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ บนเวทีสัมมนา

ในการนี้ผู้ส่งบทความจะเตรียมการส่งบทความในแขนงของ BIM ซึ่งจะเกี่ยวข้องอยู่บนมุมมองในขอบเขตงานวิจัยซึ่งเน้นบนเนื้อหาในขอบเขตครอบคลุมใน 3 แขนง อาทิเช่น (1). การบริหารธุรกิจกับงานสารสนเทศ ซึ่งเน้นบนหัวข้อภายในมุมมองทางบริหารธุรกิจที่บรูณาการทางด้านสารสนเทศ เช่น การปรับปรุงธุรกิจสมัยใหม่ 
(2). สารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ ซึ่งเน้นบนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) กับการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ (3). ธุรกิจและการจัดการ/สารสนเทศอัตโนมัติและการจัดการ, ซึ่งเน้นบนแนวทางการบริหารจัดการบนการการประยุกต์ทางสารสนเทศและจัดการอย่างไรที่จะปรุงปรุงกระบวนการทางธุรกิจในฐานะ
การจัดการเทคโนโลยีใหม่ๆ  
สำหรับบทความ เราแนะนำผู้เขียนบทความให้ดำเนินการภายในขอบเขตเทคโนโลยี ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหัวข้อย่อยดังต่อไปนี้:
T1: Business Process Engineering: 
- Customer-centered and inter-enterprise business processes 
- Modeling of multi-channel processes and process architectures 
- Management and governance for Business Process Engineering 
- Business process analytics and operational decision-making 
- Tooling for Business Process Engineering 
T2 : Marketing 
- Marketing Models and Modeling 
- e-Market place design 
- Consumer neuroscience 
- Decision making 
- Sales Management 
- Marketing Analytics 
- Brand Management   
T3 : Enterprise & Conceptual Modelling 
- Modelling methods, languages, and tools 
- Model management and reuse 
- The process of modelling and guidelines for modelling 
- Collaborative (enterprise) modelling 
- Competencies of modelling teams 
- Industry/domain/concern specific reference models
T4 : Economics 
- Game Theory & Bargaining Theory 
- Mathematical Methods & Programming 
- Econometric Modeling 
- Applied Multivariate Statistics 
- Mathematical & Quantitative Methods
T5 : Business IT 
- Productivity and business value of IT and data 
- Support of users and communities in business environments 
- Social networks analysis & social computing 
- Specialized Human Computer Interaction 
- Technology support for Electronic Business and Electronic Commerce,  
- Mobile computing Service 
- Machine-to-Machine communications (M2M) 
- Model-Driven Engineering
T6 : Service Innovation 
- Impact of technology trends on service 
- Innovation and Vice Versa 
- Interdependencies between business model and service innovation 
- Managing the service innovation process 
- Open service innovation and sourcing strategies
T7 : Accounting & finance
- predicts growing demand, accounting for intangible assets. 
- social and economic change, war and global security and global labor standards. 
- productivity, labor problems, cost containment and new products development. 
T8 : Business data engineering and analytics
- Business (big) data and knowledge integration, management and mining   
- Data science, prediction, causal forecasting, and visualization 
- Smart measurements and collaborative monitoring 
- Smarter planet, Technology adoption and diffusion 
-Tools for ensuring security, privacy, trust and monitoring risk 
T9 : Resources management & sustainable development
- Energy management, water management, and sustainable development
- Social entrepreneurship, economic and attitudinal change, Social entrepreneurship.
- business models for developing countries, frugal innovations
- value for profits and returns process 
- Corporate responsibility, ethics & accountability
- Corporate social responsibility (CSR), Sustainability, responsibility and ethics
- corporate responsibility, accountability and also assessing fair value accounting
T10 : Enterprise and Business Transformation 
- Methodologies and approaches for enterprise & business transformation 
- Methodologies and approaches to set up/mature 
- An organization’s transformation capability 
- Competencies needed to conduct/drive 
- Enterprise & business transformations   
T11 : Enterprise Architecture and Engineering
- Enterprise architecture languages, methods, management and governance 
- Enterprise architecture reference models and simplified / agile methods 
- Enterprise ontology and engineering  
- Information retrieval, information filtering and recommender systems
- Business rules management 
T12 : Human resource management
- Management of performance 
- Motivation, Leadership, and Teams 
- Facilities planning 
- industrial negotiation and resolution 
T13 : Logistics and Supply chain Management 
- Transportation management 
- Warehouse & Inventory Management 
- Distribution 
- Supply chain management 
- Passenger transportation 
- Green Operation 
- Reverse Logistics Solution 
T14 : Business Industrial Management 
- Quality control 
- Production management 
- Industrial and labor relations 
- Project Manager 
- Sourcing and Delivery Manager

อย่างไรก็ตามหัวข้อเหล่านี้ไม่ได้ถูกจำกัดในแขนงอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ : คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ 089 779 5998  อีเมล์ : bimkmitl@gmail.com